www.thenativestore.eu is onderdeel van The Native Company

Algemene Voorwaarden The Native Company, gevestigd aan Beukelsdijk 149 B02R, 3022 DC, te Rotterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 54903890.

Definities                                                                             

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden | De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

The Native Company | The Native Company, ingeschreven bij de KvK onder nummer 54903890

Bedrijf | De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument | De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Koop op afstand | De overeenkomst tussen de wederpartij en The Native Company, waarbij in  het kader van een door de The Native Company georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst | Elke overeenkomst gesloten tussen The Native Company en de wederpartij.

Product | Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en The Native Company.

Tegoedbon | Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.

Wederpartij | Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan

Artikel 1. Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen The Native Company en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2Indien The Native Company niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Native Company in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Native Company, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden The Native Company en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.6 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met The Native Company zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en/of offertes

2.1 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Aanbiedingen en/of offertes zijn na aanbod geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij anders bepaald.

2.3 De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

2.4 The Native Company kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is The Native Company daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Native Company anders aangeeft.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht The Native Company niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van The Native Company.

Artikel 4. Duur overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Beëindiging overeenkomst

5.1 The Native Company en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

5.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

5.3 Zowel The Native Company als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, opzeggen.

5.4 Ingeval de Wederpartij een Consument is, dan kunnen zowel The Native Company als de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, opzeggen. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt The Native Company de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. The Native Company zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal The Native Company de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

6.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal The Native Company daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal The Native Company proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

6.5 The Native Company zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan The Native Company kunnen worden toegerekend.

6.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en The Native Company zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

7.1 The Native Company heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

7.2 The Native Company heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

7.3 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The Native Company het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

7.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The Native Company het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.5 Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is The Native Company niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

7.6 De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan The Native Company.

7.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft The Native Company het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8. Prijzen

8.1 Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

8.2 Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

8.3 De prijzen zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.4 Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

8.5 Van alle bijkomende kosten zal The Native Company tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 9. Prijswijziging

9.1 Indien The Native Company met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is The Native Company gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

9.2 Indien The Native Company het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op The Native Company rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de prijsverhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • The Native Company alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

9.4 De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 10. Koop op afstand

10.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

10.2 Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.

10.3 Ingeval van Koop op afstand heeft The Native Company het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

10.4 Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de The Native Company geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

10.5 In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien The Native Company het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

10.6 Indien The Native Company niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door The Native Company geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien The Native Company in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalender dagen te lopen.

10.7 De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door The Native Company geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

10.8 Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

10.9 Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalender dagen terug te zenden omdat de Wederpartij The Native Company heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

10.10 Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort The Native Company uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

10.11 Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt The Native Company de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort The Native Company uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien The Native Company en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van The Native Company. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

10.12 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop The Native Company geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.

Artikel 11. Levering ten aanzien van consumenten

11.1 Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

11.2 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

11.3 Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat The Native Company de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 12. Levering ten aanzien van bedrijven

12.1 Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

12.2 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

12.3 Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 13. Leveringstermijnen

13.1 De levering zal plaatsvinden binnen een door de The Native Company opgegeven termijn.

13.2 Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

13.3 Indien The Native Company gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan The Native Company heeft verstrekt.

13.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij The Native Company schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij The Native Company alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

13.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat The Native Company zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat The Native Company binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Risico-overgang consumenten

14.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

14.2 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van The Native Company.

14.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15 Risico-overgang bedrijven

15.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

15.2 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van The Native Company.

15.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 16. Betaling

16.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door The Native Company aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

16.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

16.3 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door The Native Company aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

16.4 The Native Company en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

16.5 De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

16.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

16.7 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

16.8 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van The Native Company en de verplichtingen van de Wederpartij jegens The Native Company onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17. Incassokosten

17.1 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

17.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft The Native Company voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

17.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft The Native Company, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

17.4 The Native Company heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat The Native Company de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

17.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 18. Tegoedbon

18.1 Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij The Native Company.

18.2 De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

18.3 Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

18.4 Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

18.5 In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

19.1 Alle door The Native Company in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van The Native Company totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

19.2 Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

19.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 20. Opschorting

20.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft The Native Company het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

20.2 Voorts is The Native Company bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst The Native Company omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van The Native Company kan worden gevergd.

20.3 The Native Company behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Ontbinding

21.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is The Native Company bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

21.2 Voorts is The Native Company bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst The Native Company omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van The Native Company kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van The Native Company kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

21.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

21.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van The Native Company op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

21.5 Indien The Native Company de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is The Native Company niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

21.7 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door The Native Company geleden schade.

Artikel 22. Overmacht

22.1 Een tekortkoming kan niet aan The Native Company of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

22.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Native Company geen invloed kan uitoefenen en waardoor The Native Company niet in staat is de verplichtingen na te komen.

22.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door The Native Company in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

22.4 The Native Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Native Company zijn verbintenis had moeten nakomen.

22.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

22.6 Zowel The Native Company als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

22.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt The Native Company zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

22.8 Indien The Native Company ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Native Company gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel. 23 Garanties

23.1 The Native Company garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. The Native Company garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

23.2 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

23.3 De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 2 weken, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

23.4 Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

23.5 Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal The Native Company, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

23.6 Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

23.7 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat The Native Company in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

23.8 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar The Native Company geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 24. Onderzoek en reclame bedrijven

24.1 De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

24.2 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan The Native Company gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

24.3 Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan The Native Company gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

24.4 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

24.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij The Native Company binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

24.6 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 25. Onderzoek en reclame consumenten

25.1 De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 2 maanden na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

25.2 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na levering van het Product schriftelijk aan The Native Company gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

25.3 Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 2 maanden na ontdekking ervan aan The Native Company gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

25.4 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

25.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij The Native Company binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

25.6 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 26. Aansprakelijkheid

26.1 The Native Company is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van The Native Company.

26.2 The Native Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

26.3 The Native Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The Native Company is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Native Company kenbaar behoorde te zijn.

26.4 The Native Company is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

26.5 Indien The Native Company aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Native Company beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door The Native Company aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat The Native Company overeenkomstig de verzekering draagt.

26.6 De Wederpartij dient de schade waarvoor The Native Company aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan The Native Company te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

26.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens The Native Company vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

26.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Native Company of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 27. Vrijwaring

27.1 De Wederpartij vrijwaart The Native Company voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

27.2 Indien The Native Company door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden The Native Company zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Native Company en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 28. Verjaringstermijn

28.1 Voor alle vorderingen jegens The Native Company en de door The Native Company (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

28.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij The Native Company ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 29. Intellectuele eigendom

29.1 The Native Company behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

29.2 The Native Company behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 30. Privacy en cookies

30.1 De gegevens en informatie die de Wederpartij aan The Native Company verstrekt en The Native Company verzamelt, zal The Native Company zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

30.2 The Native Company mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

30.3 Bij het bezoeken van onze website kan The Native Company informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

30.4 De informatie die The Native Company verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

30.5 Het is The Native Company niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

30.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak The Native Company gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en The Native Company zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is The Native Company niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

30.7 De Wederpartij gaat akkoord dat The Native Company de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

30.8 The Native Company behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel. 31 Nieuwsbrief

31.1 De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

31.2 De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

31.3 De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

31.4 De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel. 32 Wijziging algemene voorwaarden

32.1 The Native Company heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

32.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

32.3 The Native Company zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

32.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

32.5 Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 33. Toepasselijk recht en geschillen

33.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Native Company partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

33.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 34. Vindplaats

34.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 54903890 .